NGƯỜI NHỆN: VŨ TRỤ MỚI

Spider

NGƯỜI NHỆN: VŨ TRỤ MỚI
Man: Into the Spider
/ 10

NGƯỜI NHỆN: VŨ TRỤ MỚI

Spider

Xem Phim
Xem Phim
Thông tin phim

Miles Teen Morales trở thành người nhện của vũ trụ của mình, và phải tham gia với năm cá nhân chạy bằng nhện từ các khía cạnh khác để ngăn chặn mối đe dọa cho tất cả các thực tế.

Bình luận
Từ khóa phổ biến